PRIVACY VERKLARING

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring

PRIVACY VERKLARING

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring

Versie 04 okt 2020

Persoonsgegevens die wij verwerken

Online Marketing Amsterdam verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige eventuele (persoonlijke) informatie die u invoert

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Online Marketing Amsterdam neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons of mail ons via mail@online-marketing.amsterdam.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mail@online-marketing.amsterdam, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Online Marketing Amsterdam verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Verzenden van een (digitale) nieuwsbrieven/of reclamefolder of andere commerciële uitingen welke gelieerd zijn mits u zich hiervoor heeft aangemeld
 •  Om een opdracht tot dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • verwerking van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Online Marketing Amsterdam bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van
persoonsgegevens:

 • Gewone persoonsgegevens (NAWTE) bewaren wij maximaal 5 jaar op het moment dat we een opdracht tot dienstverlening hebben uitgevoerd, alle gegevens worden daarna vernietigd.
 • Voor het versturen van (digitale) nieuwsbrief en/of reclamefolder of andere commerciële uitingen bewaren we de gewone persoonsgegevens (NAWTE ) maximaal 6 maanden. De gegevens worden aan het begin van het boekjaar verwijderd. Op het moment dat na het versturen van een van deze uitingen er na driemaal verzenden niet zijn aangekomen worden ze automatisch verwijdert uit het systeem.

Delen van persoonsgegevens met derden

Online Marketing Amsterdam deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het  uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Dit verzoek bieden wij op voorhand aan ter akkoord. Wij zullen onder geen beding ongevraagd gegevens delen, Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Online Marketing Amsterdam blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU

Online Marketing Amsterdam deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Deze derden kunnen zich buiten de Europese Unie bevinden of gebruik maken van servers die zich buiten de Europese Unie bevinden. Doorgifte aan landen buiten de Europese Unie gebeurt alleen als dat land een passend beveiligingsniveau waarborgt. Door het gebruik van de diensten van Online Marketing Amsterdam geeft u hiervoor toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Online Marketing Amsterdam gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bijhet eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeurs-instellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Voor meer informatie over ons cookiebeleid verwijzen wij u graag naar deze pagina

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Online Marketing Amsterdam en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mail@online-marketing.amsterdam.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Online Marketing Amsterdam wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

WeCreativez WhatsApp Support
Welkom bij OMA. Voor ons is het van belang dat u begrijpt wat de mogelijkheden zijn van online marketing.
Waarmee kunnen wij helpen?